משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: אלו הם העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020

ג'קי מצא - עמדות חייבות בדיווח

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג'קי מצא, מסביר מה הן העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020, בהתאם לפרסומים האחרונים של רשות המיסים.

לפי הוראות סעיף מספר 131 לפקודת מס הכנסה ובהתאם להוראות סעיף 67 ד לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975 ובהתאם להוראות סעיפים 231 ד ו-231 ה לפקודת המכס ובהתאם להוראות סעיף 21 ג לחוק הבלו על דלק, התשי”ח -1958 (להלן: “חוק הבלו”) שעניינם “נקיטת עמדה חייבת בדיווח”, התפרסמו העמדות החייבות בדיווח מטעם רשות המסים לשנת המס 2020.

להורדת המסמכים הרלוונטיים:

רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס 2020 בנושא מס הכנסה

עמדה חייבת בדיווח לשנת המס 2020 – בנושא הבלו על דלק