משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: רכישה עצמית שאינה פרו-רטה לא תסווג כדיבידנד לבעלי המניות הנותרים

ג'קי מצא - בתקשורת

בתאריך ה- 1/11/20 בית המשפט פסק, בניגוד לעמדתה של רשות המיסים בשנים האחרונות (אשר נסמכה על שני פס"ד של כבוד השופט אלטוביה משנת 2014 בנושא), כי אין לסווג מחדש רכישה עצמית של מניות חברה בבעלות פרטית מאחד מבעלי המניות, כעסקה משולבת לפיה:

תחילה, בעלי המניות הנותרים רוכשים את המניות של בעל המניות היוצא בסכום הרכישה (לפי חלקן היחסי בחברה).

שנית, החברה רוכשת מכל בעלי המניות הנותרים (פרו-רטה) בתמורה לסכום הרכישה עבור אותן מניות, דבר המהווה דיבידנד בגינם.

לקריאה בהרחבה, מצורף פסק הדין בקובץ PDF:

פסד רכישה עצמית אינה אירוע מס של דיבידנד בידי בעהמנ הנותרים