מס ערך מוסף

למשרדינו התמחות בייצוג לקוחות מול משרדי מס ערך מוסף ומתן ייעוץ בתחום המע"מ בעסקאות שונות ומורכבות. משרדינו מלווה ומייצג לקוחות רבים בדיונים ובהשגות במשרדי המע"מ עד להגעה להסדרים מול רשות המיסים.

משרדינו עוסק באופן תדיר בטיפול וליווי מיסוי בתחום המס ערך מוסף ובין היתר בנושאים הבאים: עסקאות מקרקעין, חברות החזקה, עסקאות שכר מכר, עסקאות ייצוא, מתן שירותים בחו"ל בידי עוסקים ישראליים, מתן שירותים לתושבי חוץ, עסקאות החייבות במס אפס, עסקאות פטורות ממס ערך מוסף, היבטי מס שכר ומס רווח.


כמו כן משרדינו עוסק בהכרה של חובות אבודים על ידי מע"מ במטרה לקבל החזרי מע"מ.

מצא בתפקידו כסמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המסים, עמד בראש המוסד למתן החלטות מיסויי והיה מעורב באישורם של עשרות החלטות מיסויי (פרה רולינג) בתחום מס ערך מוסף.

רו"ח ג'קי מצא במסגרת כהונתו כסמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המסים היה חבר וועדה לטיפול בתכנוני המס האגרסיביים. במסגרת המלצות הוועדה נקבעו עסקאות מסוימות מסויימות גם בתחום המע"מ כחייבות בדיווח לרשויות המס. אי דיווח על עסקאות אלה מהווה עבירה פלילית.

נקבעו שתי פעולות החייבות בדיווח לעניין חוק מע"מ:

  1. פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין למתן שירותי בנייה לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן – עפ"י תקנה 2(1) לתקנות מע"מ עסקה כאמור נחשבת כתכנון מס החייב בדיווח: "התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן".

  2. עוסק בשליטת מלכ"ר או מוסד כספי – עפ"י תקנה 2(2) לתקנות, נחשבת כתכנון מס המחייב בדיווח: " החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, האחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות. לעניין זה, היה העוסק מוחזק על ידי יותר ממלכ"ר אחד או מוסד כספי אחד, ימנה שיעור ההחזקה של כל אחד מן המחזיקים האמורים במאוחד".