מס הכנסה

למשרדנו נסיון רב בהענקת שירותי מיסוי במגוון נושאים הנוגעים לתחום מס ההכנסה. בין יתר השירותים הניתנים על ידי משרדנו – קבלת אישורים מרשויות המס (פרה רולינג), ליווי שוטף של עסקאות מורכבות וייצוג יעיל מול רשויות המס בכל הליכי שומה והשגה.

למשרדנו ממשקי עבודה פוריים ומקצועיים עם משרדי השומה והנהלת רשות המיסים.
משרדינו מתמחה במתן פתרונות יצירתיים וחדשניים בכלל תחומי המיסוי לרבות בתחום קבלת החלטות מיסוי בתחום שינויי המבנה (מיזוגים, פיצולים והעברת נכסים), מיסוי תאגידים וחברות, מיסוי חברות בית וחברות משפחתיות, מיסוי רווחי הון, מיסוי שוק ההון, קרנות הון סיכון, מיסוי בעלי שליטה, שותפויות ויחידים, מיסוי שכר, אופציות ותגמול עובדים, הטבות ותמריצים מכוח חוק עידוד השקעות הון, מיסוי קרנות נדל"ן, פירוקים, עסקאות מוניטין ואי תחרות, מיסוי נאמנויות, מיסוי קופות הגמל ועמיתיהן מיסוי קרנות הון סיכון, קבלנים והמצאת טופסי 50, מיסוי מוסדות ציבור ועמותות וקבלת אישור לצרכי זיכוי ממס בגין תרומות.

קבלת החלטות מיסוי – קבלת פרה רולינג

למשרדינו ניסיון עשיר ומוצלח בהשגת אישורים מקדמיים מרשויות המס (פרה רולינג).
החל מכניסתו לתוקף של תיקון מס' 147 לפקודה ( 1.1.2006) החלה רשות המיסים ביישום הוראת החוק אשר אמצה את המלצת הוועדה לבחינת מתן החלטות מיסוי.

וועדה זו אשר בראשה עמד רו"ח ומשפטן ג'קי מצא המליצה על הסדרת מוסד הפרה רולינג ועיגונו בחקיקה,תוך הקמת מוסד הפרה רולינג. בתפקידו כסמנכ"ל לעניינים מקצועיים עמד מצא בראש המוסד לפרה רולינג והיה מעורב באישורן של מאות החלטות מיסויי.
מוסד הפרה רולינג עוסק במתן החלטות מיסוי מקדימות בקשר לעסקאות ופעולות שקיימות לגביהן אי בהירות בקשר להיבטי המיסים הנובעים מהן.
את הבקשה למתן החלטות מיסוי ניתן להגיש לפני מועד ביצוע העסקה או אחריה.
רשות המיסים לא תהיה רשאית לחזור בה מהחלטתה לאחר שנתנה החלטת מיסוי, , אלא בנסיבות חריגות ביותר. לאור זאת, נישום אשר ניתנת לו החלטת מיסוי בעניינו, משיג ודאות ביחס לתוצאות המס בעסקה אותן הוא יכול לשקלל במסגרת הכדאיות הכלכלית של העסקה עוד לפני ביצועה.
כאמור משרדינו פועל רבות ובהצלחה רבה מול מוסד הפרה רולינג תוך השגת יתרונות מיסויים רבים במסגרת האישור שמתקבל.

פרסומים בתקשורת בתחום יעוץ מיסים והשקעות >>