מיסוי פלילי ובקשות כופר

משרדינו מתמחה בייצוג בהליכים פליליים הננקטים על ידי רשות המיסים בגין ביצוע עבירות מס בכל תחומי המס: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ.

רו"ח ומשפטן ג'קי מצא צבר ניסיון רב בתפקידו כסגן נציב מס הכנסה לחקירות באגף מס הכנסה וכמי שעמד בראש אגף החקירות והמודיעין. מצא היה חבר בוועדה לקביעת שיקולים מנחים בהטלת כופר בעבירות מס.

עבירות המס כוללות עבירות מהותיות/מטריאליות דוגמת – העלמת הכנסות, שימוש בחשבוניות פיקטיביות וכן עבירות טכניות כגון אי העברת ניכויים, אי הגשת דוחות כספיים או אי העברת ניכויי מס במקור.
בין השירותים הניתנים על ידי משרדינו בתחום המיסוי הפלילי, משרדנו מכין ומטפל בהצלחה בהגשת בקשות כופר כסף בגין עבירות מטריאליות. ובקשות להמרת כתבי אישום בקנס מנהלי בעבירות טכניות..

משרדינו ייצג ומייצג לקוחות בחלק משמעותי מהתיקים הגדולים והמורכבים אשר נחקרו לאחרונה על ידי רשות המיסים.
משרדינו שם דגש על יחסי הגומלין בין הפן הפלילי לפן האזרחי ופועל אל מול משרדי השומה האזרחיים (משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ותחנות מע"מ) להסדרת חובות המס לצורך קידום הליכי הכופר.

כופר מס – וועדות כופר:

חוקי המס השונים מאפשרים במקרים מסוימים להמיר הליכים פליליים בתשלום כופר כסף במקרה של עבירת מס מטריאלית.
וועדת הכופר בבואה לבחון בקשת כופר, בוחנת שירת שיקולים אשר מסייעת בשיקול דעתה המנהלי בקבלת החלטה האם ניתן להמיר את התהליך הפלילי בכופר כסף.

אין מדובר ברשימה סגורה של שיקולים אך השיקולים המפורטים להלן יש בהם כדאי ללמד על הסיכוי להמיר את ההליך הפלילי בכופר כסף.

שיקולים בעד הטלת כופר כסף:

 • קולת העבירה- ההיקף הכספי של העבירה קטן יחסית, מידת האשם של העבריין, פסיקת בית המשפט במקרים דומים.
 • מידת מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה ( עבריין עיקרי מול עבריין נגרר).
 • מצב אישי של העבריין- גיל מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכיוצא באלה.
 • מצבם של בני משפחה התלויים בעבריין.
 • העניין הציבורי בהבאת העבריין לדין- הנזק מניהול המשפט יעלה על התועלת שבו, העומס על מערכת המשפט ומשקל ההרתעה.
 • הסרת המעשה ו/או המחדל העברייני בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות וכדומה.

במקרים חריגים יילקחו בחשבון גם שיקולים אלו:

 • היותו של העבריין נכה צה"ל ורקע ביטחוני אחר, תרומתו לציבור.
 • מידת שיתוף הפעולה של העבריין במהלך חקירה.
 • חלוף זמן קיצוני – אם העיכובים לא נגרמו על ידי העבריין.

שיקולים נגד הטלת כופר כסף:

 • עבריין מועד – הרשעות קודמות, עבירה חוזרת, הוטל כופר בעבר.
 • חומרת העבירה- ההיקף הכספי של העבירה גדול יחסית, משך ביצועה, אי הסרת המחדל.
 • עבירה של מייצג במסגרת תפקידו כמייצג.
 • גורם ההרתעה בענפים מסוימים (ענפים שהעבירות בהם הפכו ל"מכת מדינה").
 • עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות.
 • מקום בו נוסף לעבירה בתחום המס, נעברו עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 או לפי כל דין אחר.
 • הוצע לעבריין לשלם כופר כסף בעבר והוא סירב לשלמו.